Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức

B.

nông dân.

C.

công nhân và nông dân.

D.

công nhân.

A.

Giai cấp công nhân.

B.

Giai cấp địa chủ.

C.

Tầng lớp tư sản dân tộc.

D.

Giai cấp tư sản

A.

Đánh đổ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày

B.

Củng cố và xây dựng Đảng thật vững mạnh

C.

Củng cố và xây dựng Mặt trận, đoàn kết toàn dân

D.

Đánh đổ Đế quốc và tay sai

A.

biểu tình thị uy.

B.

vũ trang du kích.

C.

bãi công, bãi thị.

D.

tổng khỏi nghĩa.

A.

Từ tháng 9 - 1940.

B.

Từ sau ngày 22 - 9 - 1940

C.

Từ sau ngày 9 - 3 - 1945.

D.

Từ tháng 3 - 1945.

A.

Củng cố lực lượng Mặt trận Dân chủ

B.

Tăng cường, củng cố lực lượng Mặt trận Dân chủ.

C.

Mở rộng lực lượng Mặt trận Dân chủ.

D.

Bênh vực quyền lợi nhân dân lao động.

A.

Vai trò lãnh đạo của Đảng và hình thành liên minh công nông

B.

Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị

C.

Đảng kiên định trong đấu tranh

D.

Tất cả cùng đúng

A.

Thể hiện rõ bản chất cách mạng. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân

B.

Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước

C.

Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân tộc được độc lập

D.

Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng

A.

Đấu tranh vũ trang

B.

Đấu tranh bạo lực

C.

Đấu tranh chính trị

D.

Đấu tranh ngoại giao

A.

một tĩnh.

B.

nhiều tỉnh.

C.

miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

D.

miền Đông Nam Bộ.

A.

Chống chủ nghĩa đế quốc

B.

Chống chủ nghĩa phát xít.

C.

Đấu tranh giành dân chủ.

D.

Bảo vệ hòa bình.

A.

Chiều 30 - 8 - 1945.

B.

Chiều 2 - 9 - 1945.

C.

Ngày 25 - 8 - 1945.

D.

Chiều 28 - 8 - 1945.

A.

Bí mật, bất hợp pháp

B.

Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

C.

Đấu tranh nghị trường là chủ yếu

D.

Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai

A.

công nghiệp.

B.

nông nghiệp

C.

nông nghiệp và công nghiệp.

D.

xuất nhập khẩu.

A.

Nhân dân các tỉnh Bắc Kì.

B.

Nhân dân Bắc Sơn.

C.

Nông dân.

D.

Nông dần và thợ thủ công.

A.

Pháp – Nhật và bọn phong kiến tay sai

B.

Nhật và bọn phong kiến tay sai

C.

Bọn phong kiến

D.

Tất cả đều đúng

A.

Ở Ma Cao.

B.

Ở Thượng Hải.

C.

ở Cửu Long.

D.

ở Hương Cảng.

A.

cải thiện đời sống.

B.

đòi tăng lương.

C.

đòi giảm sưu, giảm thuế.

D.

Đòi thả tù chính trị

A.

Tháng 2 đến tháng 4 năm 1930

B.

Tháng 5 đến tháng 8 năm 1930

C.

Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930

D.

Tháng 2 đến tháng 5 năm 1931

A.

ủy ban khởi nghĩa thành phố Huế.

B.

ủy ban khỏi nghĩa tỉnh Thừa Thiên,

C.

Đảng bộ thành phố Huế.

D.

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên.

A.

ở Hương Cảng.

B.

Ở Cửu Long

C.

ở Ma Cao.

D.

ở Thượng Hải.

A.

Hàng tiêu dùng

B.

Các loại nông sản.

C.

Các nguyên liệu chiến lược

D.

Apatit, mănggan.

A.

Nhân dân ta quyết tâm khởi nghĩa giành chính quyền.

B.

Lực lượng trung gian ngả về phía cách mạng.

C.

Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện

D.

Đảng lãnh đạo sáng suốt kịp thời.

A.

Các hình thức công khai và bí mật.

B.

Các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

C.

Các hình thức hợp pháp và bất hợp pháp.

D.

Các hình thức công khai và hợp pháp.

A.

Lê Hồng Phong.

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Nguyễn Văn Cừ.

D.

Trần Phú

A.

ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

B.

Hội nghị toàn quốc của Đảng.

C.

Trung ương Đảng.

D.

Tổng bộ Việt Minh.

A.

Ngày 22/12/1944

B.

Ngày 15/5/1945

C.

Ngày 19/5/1945

D.

Ngày 12/3/1945

A.

có tính chất dân tộc.

B.

chỉ có tính dân chủ.

C.

không mang tính cách mạng.

D.

không mang tính dân tộc.

A.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

A.

Cứu quốc, Giải phóng, Thanh niên.

B.

Dân chúng, Lao động, Tin tức.

C.

Chuồn rè, An Nam trẻ, Nhân dân.

D.

Người cùng khổ, Nhân đạo, Sự thật.

A.

Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

C.

Hội Đồng minh phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

A.

Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phó Riềng bãi công

B.

Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn điền Trí Viễn

C.

Ngày 12/9/1930, hơn hai vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình

D.

Tất cả các sự kiện trên đều đúng

A.

Ngày 19 - 8 - 1945.

B.

Ngày 2 - 9 - 1945.

C.

Ngày 30 - 8 - 1945.

D.

Ngày 4 - 6 - 1945.

A.

Cuộc đấu tranh của công nhân nhân ngày quốc tế lao động 1-5

B.

Thành lập Xô viết Nghệ-Tĩnh 

C.

Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên(Nghệ An) (12/9/1930)

D.

Thành lập Hội Phản đế Đồng minh

A.

Nộp tiền cho Nhật.

B.

Để cho Nhật sử dụng các sân bay.

C.

Để cho Nhật kiểm soát hệ thống đường sắt và tàu biển.

D.

Để cho Nhật sử dụng các phương tiện giao thông.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ