Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 8

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

40 triệu đồng

B.

Hơn 1,2 triệu đồng

C.

20 triệu đồng.

D.

12 triệu đồng.

A.

Hồ Chí Minh.

B.

Phạm Văn Đồng.

C.

Võ Nguyên Giáp.

D.

Trường Chinh.

A.

Phân khu Trung tâm.

B.

Phân khu Nam.

C.

Phân khu Bắc.

D.

Phân khu Trung tâm và phân khu Nam.

A.

Phá tan âm mưu xâm lược ngay từ đầu của thực dân Pháp

B.

Tiêu diệt sinh lực địch để kết thúc nhanh chiến tranh

C.

Tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố, đảm bảo cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về căn cứ cách mạng an toàn

D.

Tất cả các mục đích trên

A.

Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B.

Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

C.

Tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến

D.

Tiêu diệt chủ lực của ta và cơ quan đầu não cuộc kháng chiến

A.

công, nông, binh.

B.

toàn thể nhân dân.

C.

công nhân và nông dân.

D.

công, nông và trí thức.

A.

Ngày 15 - 3 - 1954.

B.

Ngày 13 - 3 - 1954.

C.

Ngày 30 - 3 - 1954.

D.

Ngày 13 - 4 - 1954.

A.

Đây là chiến thắng oanh liệt nhất, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh.

B.

Bảo vệ an toàn căn cứ địa Việt Bắc.

C.

Chấm dứt kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

D.

 Địch bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động, ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

A.

Chiến trường Bắc Bộ.

B.

Chiến trường Bắc Đông Dương

C.

Chiến trường Nam Bộ.

D.

Chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ