Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

quân Anh.

B.

quân Nhật.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

thực dân Pháp.

A.

Phân khu trung tâm

B.

Phân khu phía Bắc

C.

Phân khu phía Nam

D.

Phân khu phía Bắc và phía Đông 

A.

Đế quốc Anh.

B.

Các lực lượng phản cách mạng trong nước.

C.

Bọn Việt Quốc, Việt Cách.

D.

Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.

A.

Chiến trường Nam Bộ

B.

Chiến trường Bắc Đông Dương

C.

Chiến trường Bắc Bộ.

D.

Chiến trường Bình - Trị - Thiên.

A.

Chiến dịch Hòa Bình

B.

Chiến dịch Tây Bắc

C.

Chiến dịch Việt Bắc

D.

Chiến dịch Biên giới

A.

28000 km2 đất đai.

B.

4 km2 đất đai.

C.

Gần 1 vạn km2 đất đai.

D.

2000 km2 đất đai.

A.

quân Nhật.

B.

quân Anh.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

quân Anh và quân Nhật

A.

Đảng Cộng Sản Đông Dương 

B.

Đảng Lao Động Việt Nam

C.

Đảng Cộng Sản Việt Nam

D.

Đảng Lao Dộng Đông Dương 

A.

Điện Biên Phủ

B.

Plâyku.

C.

Xênô.

D.

Luông Phabang và Mường Sài

A.

Tiêu diệt chủ lực ta, kết thúc chiến tranh

B.

Giành thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Đánh thiệt hại nặng chủ lực của ta.

D.

Buộc ta phải đàm phán kết thúc chiến tranh có lợi cho Pháp.

A.

2000 địch.

B.

Gần 1 vạn địch

C.

24 đại đội địch.

D.

3 tiểu đoàn địch.

A.

Mặt traahn Liên Việt

B.

Mặt trân quốc dân Việt Nam

C.

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

D.

Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

A.

Phía nam.

B.

Phía đông

C.

Phía tây

D.

Phía bắc

A.

Ngày 1 - 6 - 1946.

B.

Ngày 2 - 3 - 1946.

C.

Ngày 22 - 5 - 1946

D.

Ngày 6 - 1 - 1946.

A.

Phá nguồn tiếp tế của địch.

B.

Không hợp tác với địch

C.

Dựng chướng ngại vật

D.

Dựng chướng ngại vật và chiến lũy.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ