Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Dùng người Việt đánh người Việt

B.

Đưa quân đội viễn chinh và chư  hầu sang xâm lược Việt Nam

C.

Tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược

D.

Tăng cường lực lượng quân Ngụy

A.

Chuyển đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ Diệm,đòi chúng thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

B.

Đấu tranh giữ gìn kết hợp với phát triển lực lượng

C.

Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

D.

Đưa miền Bắc tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững  chắc lên chắc lên chủ nghĩa xax hội.

A.

Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.

B.

Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.

C.

Dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu,kết hợp với lực lượng vũ trang.

D.

Tất cả đáp án trên đều đúng.

A.

Là tiền tuyến lớn

B.

Là hậu phương lớn

C.

Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới

A.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

B.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Trường Chinh được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

C.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Võ Nguyên Giáp được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

D.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

A.

Uy hiếp tinh thần,làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước

B.

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

C.

Cứu nguy cho chiến lược Chiến tranh cục bộ

D.

Phá tiềm lực kinh tế,phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

A.

ấp chiến lược

B.

Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền.

C.

Lực lượng cố vấn Mĩ.

D.

ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.

A.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

B.

Cuộc tiến công chiến lược 1972

C.

Trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972

D.

Hiệp định Pari 1973

A.

Lực lượng quân đồng minh của Mĩ

B.

Lực lượng quân Mĩ

C.

Lực lượng quân đội Sài Gòn

D.

Tất cả các đáp án trên

A.

Quân đội Việt Nam cá sự phối hợp của quân Lào đã đập tan cuộc hành quân mang tên 'Lam Sơn 719' của quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.

Quân đội Việt Nam có sự phối hợp của quân dân Campuchia đã đạp tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.

Quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ.

D.

Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã họp.

A.

Mĩ –Diệm phá Hiệp định giơnevơ ,thực hiện chính sách “tố cộng”,”diệt cộng “.

B.

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của  Đảng về đường lối cách mạng miền Nam

C.

Do chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề 

D.

Câu A và B đúng

A.

Ken nơ đi, Ních Xơn

B.

Giôn xơn, Ních Xơn 

C.

Ních Xơn, Pho

D.

Giôn xơn, Ních xơn, Pho

A.

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp.

B.

Giồng Tôm,Thạnh Phú,Ba Tri.

C.

Vĩnh Thạnh,Bình Đinh,Bác Ái.

D.

Ba Tri,Châu Thành,Bình Đại.

A.

Thắng lợi trong chiến dịch Đường 14-Phước Long (từ ngày 12-12-1974 đén ngày 6-1-1975)

B.

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên(từ ngay 4-3 đến ngày 24-3-1975)

C.

Thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ ngày 21-3 đến ngày 29-3-1975)

D.

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh(từ ngày 26-4 đến ngày 30-4-1975)

A.

Núi Thành (Quảng Nam)

B.

Chu Lai (Quảng Nam)

C.

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

D.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

A.

“Ba nhất”:nông nghiệp ;”Đại Phong”:Quân đội

B.

“Ba nhất”:Quân đội; “Đại phong”:nông nghiệp 

C.

“Ba nhất ”:công nghiệp “Đại Phong ”Thủ công nghiệp 

D.

“Ba nhất”:giáo dục ; “Đại phong ”:Nông nghiệp

A.

Quảng Nam,Đà Nẵng,Đông Nam Độ.

B.

Quảng Trị,Đà Nẵng,Tây Nguyên.

C.

Quảng Ngãi,Đà Nẵng,Đông Nam Bộ.

D.

Quảng Trị,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ.

A.

Cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)

B.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)

C.

Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)

D.

Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm  (01-11-1963)

A.

Vĩnh Thạnh (Bình Định)

B.

Bác Ái (Ninh Thuận)

C.

Trà Bồng (Quảng Ngãi)

D.

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp

A.

Đưa quân đồng minh của Mĩ vào miền Nam Việt Nam.

B.

Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam.

C.

Dùng người Việt đánh người Việt

A.

Thắng lợi của phong trào đã mở ra vùng giải phóng rộng lớn,liên hoàn.

B.

Thắng lợi của phong trào có ý nghĩa hết sức to lớn,đã làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ,buộc Mĩ phải tuyến bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược.

C.

Thắng lợi đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam,chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

D.

Thắng lợi đã chấm dứt thời kì ổn định tạm thời của chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền Nam,mở ra thờ kì khủng hoảng của chế độ Sài Gòn.

A.

Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.

Tất cả đều đúng.

A.

Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào

B.

Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại 

C.

Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên 

D.

Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao 

A.

Núi Thành ( Quảng Ngãi)

B.

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

C.

Củ Chi (Sài Gòn)

D.

Hòa Vang,Chu Lai (Quảng Nam)

A.

Chiến thắng Ấp Bắc

B.

Chiến thắng Bình Giã

C.

Chiến thắng Đồng Xoài

D.

Chiến thắng Ba Gia

A.

8/5/1964-1/11/1968

B.

5/8/1964-1/11/1968

C.

2/7/1964-2/11/1968

D.

7/12/1965-1/12/1968

A.

Loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu kết hợp vũ khí và trang thiết bị hiện đại của Mĩ

B.

Loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, tiến hành bằng lực lượng quân dội viễn chinh Mĩ kết hợp quân chư hầu và quân Ngụy

C.

Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu và quân viễn chinh Mĩ kết hợp vũ khí và trang thiết bị hiện đại của Mĩ

D.

Loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, tiến hành bằng lực lượng quân dội viễn chinh Mĩ kết hợp quân chư hầu

A.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

B.

Khôi phục kinh tế.

C.

Cải cách ruộng đất (1953-1956).

D.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965).

A.

Tấc đất tấc vàng

B.

Tăng gia sản xuất!Tăng gia sản xuất ngay!Tăng gia sản xuất nữa!

C.

Độc lập dân tộc,ruộng đất dân cày.

D.

Người cày có ruộng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ