Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

bao gồm các bài giảng:

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ nhằm kế thừa, phát huy những thành tựu; khắc phục các khó khăn, yếu kém và điều chỉnh, bổ sung, phát triển đường lối đổi mới để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên

B.

Khẳng định tiếp tục đường lối chung cách mạng XHCN và đường lối xây dựng kinh tế – XHCN..

Nhận thức đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là thời kỷ lịch sử lâu dài, khó khăn, trải qua nhiều chặng và hiện đang ở chặng đầu tiên

C.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D.

Đại hội VIII tổng kết 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đề ra chủ trương,nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đại hội khẳng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, nhấn mạnh: ”Nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới, thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ”

A.

Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

B.

Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến.

C.

Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể ở vùng mới giải phóng.

D.

Quốc hữu hóa ngân hàng

A.

Hội nghị Hiệp thương của đại biểu hai miền Nam - Bắc tại Sài Gòn (11-1975)

B.

Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên (24/6 đến 2/7/1976)

C.

Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D.

A.

Tiến hành tiếp quản vùng giải phóng,thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng

B.

Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mớ

C.

Thực hiện nghĩa vụ làm căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia

D.

Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xoá bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng

A.

B.

Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

C.

Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

D.

Tất cả đều đúng.

A.

Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam

B.

Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.

C.

Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

D.

Đã hoàn thành thống nhất đất nước trên tất cả các mặt

A.

Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung ,bao cấp,hình thành cơ chế thị trường.

B.

Xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa,Nhà nước của dân ,do dân,và vì dân.

C.

Đổi mới chính trị là trọng tâm.

D.

Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều thành phần ,nhiều ngành,nghề,quy mô,trình độ công nghệ.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ