Trắc nghiệm Sử 12 Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 28 - 6 - 1991.

B.

Ngày 1- 7 - 1991.

C.

Ngày 26 - 8 - 1991.

D.

Ngày 1 - 7 - 1990.

A.

Lĩnh vực chính trị

B.

Lĩnh vực kinh tế.

C.

Lĩnh vực văn hóa.

D.

Lĩnh vực kinh tế và văn hóa

A.

Lĩnh vực chính trị, quân sự.

B.

Lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

C.

Lĩnh vực quân sự.

D.

Lĩnh vực quân sự, kinh tế.

A.

sự ra đời của NATO.

B.

Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan”.

C.

sự ra đời của khối SEV.

D.

sự ra đời của học thuyết Truman.

A.

Năm 1972.

B.

Ngày 9 - 11 - 1972.

C.

Đầu tháng 8 - 1975.

D.

Tháng 5 - 1972.

A.

Chiến tranh Đông Dương

B.

Chiến tranh Trung Đông

C.

Chiến tranh Việt Nam.

D.

Chiến tranh Triều Tiên.

A.

Từ năm 1972.

B.

Từ năm 1975.

C.

Từ đầu tháng 8 - 1975.

D.

Từ đầu những năm 70.

A.

Chiến tranh Triều Tiên

B.

Chiến tranh Việt Nam.

C.

chiến tranh Trung Đông.

D.

Chiến tranh Đông Dương.

A.

sự ra đời của NATO

B.

sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácasa

C.

sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava

D.

sự ra đời của NATO và SEV

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ