Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

hình thành hai hệ thống thế giới

B.

thế giới chia thành hai phe

C.

thế giới chia thành hai cực

D.

thế giới chia thành hai phe, hai cực

A.

Tổ chức Y tế thế giới 

B.

Tổ chức Lương – Nông

C.

Quỹ Nhi Đồng LHQ

D.

Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ

A.

Quỹ Nhi Đồng LHQ.

B.

Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ

C.

Tổ chức Lương – Nông

D.

Tổ chức Y tế thế giới 

A.

Hội nghị Ianta (2/1945, Liên Xô).

B.

Hội nghị Xan Phơranxixcô (4/1945,Mĩ).  

C.

Hội nghị Pôtxđam (7/1945, Đức).

D.

Hội nghị Matxcơva (12/1945, Liên xô)

A.

Hội hòa bình

B.

Hội an ninh

C.

Hội quốc liên

D.

Hội hòa bình và an ninh thế giới

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ