Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 6

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Áo và Hà Lan.

B.

Áo và Phần Lan.

C.

Phần Lan và Hà Lan.

D.

Áo và Thụy Sĩ

A.

Quân đội Anh.

B.

Quân đội Liên Xô.

C.

Quân đội Pháp.

D.

Quân đội Mĩ

A.

Một phần vùng lãnh thổ phía Tây.

B.

Vùng lãnh thố phía Tây Bắc

C.

Vùng lãnh thổ phía Đông

D.

Vùng lãnh thổ phía Tây

A.

Một phần lãnh thố vùng Tây Bắc.

B.

Một phần lãnh thổ phía Nam.

C.

Một phần lãnh thổ phía Đông.

D.

Một phần lãnh thổ phía Tây.

A.

Xta-lin.

B.

Đờ-gôn.

C.

Sớc-sin.

D.

Ru-dơ-ven.

A.

Vùng lãnh thố phía Tây.

B.

Vùng lãnh thổ Tây Bắc.

C.

Vùng lãnh thổ phía Đông.

D.

Một phần vùng lãnh thổ phía Tây

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ