Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 7

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Quân đội Mĩ

B.

Quân đội Liên Xô

C.

Quân đội Liên Xô và quân đội Mĩ

D.

Quân đội Anh.

A.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.

B.

Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

C.

Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng

D.

Tất cả đều đúng

A.

Hội đồng Quản thác

B.

Hội đồng kinh tế và xã hội

C.

Đại hội đồng.

D.

Hội đồng Bảo an.

A.

Những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới

B.

Những quyết định của Hội nghị đã góp phần dẫn đến tình trạng mâu thuẫn Đông Tây và chiến tranh lạnh

C.

Hội nghị Ianta thực chất là sự phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô

D.

Các nước tham dự Hội nghị Ianta là trụ cột trong chiến tranh chống phát xít và được quyền lợi như nhau trong Hội nghị.

A.

Quỹ Nhi Đồng LHQ(Liên hợp quốc)

B.

Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ

C.

Tổ chức Lương – Nông

D.

Tổ chức Y tế thế giới

A.

Từ ngày 4 đến ngày 10-2-1945.

B.

Từ ngày 4 đến ngày 11 -2-1945.

C.

Từ ngày 4 đến ngày 13 -2-1945.

D.

Từ ngày 4 đến ngày 11 -5 -1945.

A.

Đại hội đồng

B.

Hội đồng kinh tế và xã hội

C.

Hội đồng Bảo an

D.

Hội đồng Quản thác

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ