Đề khảo sát chất lượng Môn Sinh Học trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 - 2018 có lời giải chi tiết

  • Đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi trắc nghiệm THPTQG
  • Đề khảo sát chất lượng Môn Sinh Học trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 - 2018 có lời giải chi tiết

Câu 1. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính
A. 2 nm. B. 300 nm. C. 11 nm. D. 30 nm.
Câu 2. Nếu thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với trẻ em?
A. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
B. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tụê kém.
C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.
D. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
Câu 3. Sinh sản vô tính ở động vật có những hình thức nào?
A. Sinh đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh. B. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh.
C. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, bào tử. D. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.
Câu 4. Trong xinap hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở
A. màng trước xinap. B. màng sau xinap. C. chùy xinap. D. khe xinap.
Câu 5. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?
A. Ađênin. B. Timin. C. Uraxin. D. Guanin.
Câu 6. Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là
A. auxin, gibêrelin, xitôkinin. B. auxin, gibêrelin, êtilen.
C. auxin, êtilen, axit abxixic. D. auxin, gibêrelin, axit abxixic.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ