Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 Môn Sinh Học trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 2 - có lời giải chi tiết

  • Đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi trắc nghiệm THPT Quốc gia
  • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 Môn Sinh Học trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 2 - có lời giải chi tiết

Câu 1: Nội dung nào sau đây không đúng?
A. Mã kết thúc không được t-ARN dịch mã.
B. Các anticodon của t-ARN bổ sung với codon trên mARN theo nguyên tắc bổ sung.
C. Có bao nhiêu riboxom tham gia dịch mã có bấy nhiêu chuỗi polipetit được tạo thành.
D. Các riboxom chuyển dịch trên mARN theo chiều 5' -> 3' từng bộ ba, tương ứng với 10,2A0.
Câu 2: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể
A. có kiểu gen khác nhau. B. có kiểu hình giống nhau.
C. có cùng kiểu gen. D. có kiểu hình khác nhau.
Câu 3: Ở tế bào nhân thực, quá trình dịch mã được bắt đầu bằng bộ ba nào trên mARN và axit amin nào mở đầu chuỗi pôlipeptit?
A. AGU và axit foocmin-Met. B. AUG và axit foocmin-Met.
C. AUG và axit amin Met. D. AGU và axit amin Met
Câu 4: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp là
A. liên kết gen. B. phân li độc lập. C. hoán vị gen. D. tương tác gen.
Câu 5: Êtilen có vai trò
A. giữ cho quả tươi lâu. B. giúp cây mau lớn.
C. giúp cây chóng ra hoa D. thúc quả chóng chín.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ