Đề thi thử THPTQG Môn Sinh Học trường THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần 1 năm 2018 - có lời giải chi tiết

  • Đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi trắc nghiệm THPTQG
  • Đề thi thử THPTQG Môn Sinh Học trường THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần 1 năm 2018 - có lời giải chi tiết

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm từ một đoạn của phân tử protein có thể tổng hợp được nhiều đoạn gen khác nhau là do?
A. Mã di truyền có tính phổ biến B. Mã di truyền có tính thoái hóa
C. Mã di truyền có tính trung gian D. Mã di truyền có tính đặc hiệu
Câu 2. Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Đột biến lặp đoạn B. Đột biến lệch bội C. Đột biến đa bội D. Đột biến đảo đoạn
Câu 3. Cho các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden. Hãy sắp xếp thứ tự đúng?
1. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một, hai, nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả đời F1, F2, F3.
2. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết.
3. Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự phấn qua nhiều thế hệ.
4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình
A. 4 → 1 → 2 → 3 B. 3 → 1 → 2 → 4 C. 1 → 3 → 2 → 4 D. 2 → 4 → 3 → 1
Câu 4. Tác nhân sinh vật gây ra đột biến gen?
A. Virut viêm gan B, virut hecpet. B. Vi khuẩn Ecoli, virut hecpet.
C. Virut viêm gan B, virut HIV. D. Virut hecpet, vi khuẩn lao.
Câu 5. Ai là cha đẻ của ngành di tryền học?
A. Menden. B. Moocgan. C. Đac Uyn. D. Oatxơn - Cric.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ