Đề trắc nghiệm sinh học Đề học kì sinh học THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2018 có lời giải chi tiết

Câu 1. Các bộ ba nào dưới đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. UGU, UAA, UAG B. UAG, UGA, UAA
C. UUG, UAA,UGA D. UUG, UGA,UAG
Giải thích:
Trong 64 bộ ba được tạo bởi các nucleotit: A, U, G, X có 3 bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã, không mã hóa axit amin. Đó là các bộ ba: UAA, UAG, UGA
Đáp án: B
Câu 2. Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng được gọi là
A. thể ba kép B. thể ba C. thể tứ bội D. thể bốn
Giải thích:
Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng có dạng 4n → Đây là dạng tứ bội. → Đáp án C
Đáp án: C
Câu 3. Vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong operon Lac ở vi khuẩn E.coli là:
A. Mang thông tin mã hóa các enzim phân giải đường lactozơ
B. Tổng hợp protein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
C. Tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
D. Tổng hợp protêin ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã
Giải thích:
Trên phân tử ADN của vi khuẩn, các gen có liên quan về chức năng thường phân bố liền nhau thành từng cụm, có chung một cơ chế điều hòa gọi là opêron
Cấu trúc opêron Lac
- Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
- Vùng vận hành O (operator): có trình tự Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
- Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp các enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
Vậy A đúng.
Đáp án: A

...

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ