Đề trắc nghiệm sinh học Đề KSCL THPT Môn Sinh Học - Năm học 2017-2018 - THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình - Lần 1

Câu 1. Điểm khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là
A. về cấu trúc gen B. về vị trí phân bố của gen
C. về khả năng phiên mã của gen D. về chức năng của Prôtêin do gen tổng hợp
Giải thích:
Điểm khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc và gen điều hòa là chức năng của mỗi gen hay chức năng của prôtêin do gen tổng hợp
Đáp án: D
Câu 2. Nhiễm sắc thể giới tính là loại nhiễm sắc thể có đặc điểm gì?
A. Không tồn tại thành cặp tương đồng B. Cả A, B và D đều đúng
C. Luôn tồn tại thành cặp tương đồng D. Khác nhau ở hai giới
Giải thích:
NST giới tính chứa các gen quy định giới tính của loài, nó khác nhau ở 2 giới. Ví dụ ở người: XX: con gái, XY: con trai
Đáp án: D
Câu 3. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là:
A. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I
B. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I
C. sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II
D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân
Giải thích:
Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là: sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I
Đáp án: B

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ