Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

kết hợp của quá trình tự sao ADN với quá trình sao mã.

B.

kết hợp của 3 quá trình: tự sao - sao mã - giải mã.

C.

kết hợp của sự nhân đôi ADN với sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

D.

kết hợp 3 cơ chế: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

A.

Chỉ có các cá thể đồng hợp trội sống sót và sinh sản.

B.

Vì các cá thể đồng hợp lặn bị chết nên alen lặn gây bệnh sẽ mất đi khỏi quần thể.

C.

Các cá thể dị hợp có thể sống sót và truyền alen lặn cho đời sau.

D.

Các cá thể đồng hợp trội thích nghi hơn các cá thể dị hợp.

A.

phát sinh trong nguyên phân của tế bào mô sinh dưỡng sẽ di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính.

B.

phát sinh trong giảm phân sẽ đi vào giao tử và di truyền cho thế hệ sau ở sinh sản hữu tính.

C.

phát sinh trong giảm phân sẽ được nhân lên ở một mô cơ thể và biểu hiện kiểu hình ở một phần cơ thể.

D.

thường xuất hiện đồng loạt trên các cá thể cùng loài sống trong cùng một điều kiện sống.

A.

đột biến cấu trúc NST.

B.

đột biến số lượng NST.

C.

đột biến gen.

D.

Cả ba loại đột biến cấu trúc NST, số lượng NST, gen.

A.

thay thế hoặc đảo vị trí một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

B.

đảo vị trí hoặc thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

C.

mất nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350.

D.

thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 350.

A.

gây chết cho sinh vật.

B.

làm tăng hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.

C.

làm tăng kích thước của tế bào, làm cơ thể có kích thước lớn hơn.

D.

không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất vật chất di truyền.

A.

1142400 đvC.

B.

285600 đvC.

C.

571200 đvC.

D.

428100 đvC.

A.

tế bào cơ thể lai xa mang đầy đủ bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ.

B.

tế bào cơ thể lai xa không mang các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C.

tế bào cơ thể lai xa có kích thước lớn, cơ thể sinh trưởng mạnh, thích nghi tốt.

D.

tế bào cơ thể lai xa chứa bộ nhiễm sắc thể tăng gấp bội so với hai loài bố mẹ.

A.

thay 5 cặp nuclêôtit loại A - T bằng 5 cặp nuclêôtit loại G - X.

B.

thêm 2 cặp nuclêôtit loại A - T trong gen.

C.

thêm 2 cặp nuclêôtit loại G - X trong gen.

D.

thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T và 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

A.

mất đoạn và lặp đoạn.

B.

lặp đoạn và đảo đoạn.

C.

lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.

D.

đảo đoạn và chuyển đọan không tương hỗ.

A.

A = T = 15%; G = X = 35%.

B.

A = T = 35%; G = X = 65%.

C.

A = T = 35%; G = X = 15%.

D.

A = T = 30%; G = X = 20%.

A.

Đột biến làm mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T trong gen.

B.

Đột biến làm mất 1 cặp nuclêôtit và codon tại vị trí này trở thành mã kết thúc.

C.

Khi gen đột biến tái sinh, nhu cầu nuclêôtit tự do loại T không đổi.

D.

Đột biến làm mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T tại mã thứ 2 tính ngược từ mã kết thúc.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ