Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Số lượng cá thể thu được không đủ lớn.

B.

Do mức độ lấn át của gen trội với gen lặn khác nhau.

C.

Do chịu ảnh hưởng của môi trường sống khác nhau.

D.

Do sự tương tác của các gen trong nhân với tế bào chất.

A.

các cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.

B.

các gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể.

C.

các gen cùng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể.

D.

các gen nằm trên nhiễm sắc thể của giao tử.

A.

sự di truyền của các tính trạng do các gen nằm trong nhân quy định.

B.

sự di truyền của các tính trạng do các gen nằm trong ti thể, lạp thể quy định.

C.

sự di truyền thẳng các tính trạng.

D.

sự di truyền của các tính trạng do gen của mẹ truyền cho con.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ