Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 3

Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể

bao gồm các bài giảng:

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 17: Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 3 Di Truyền Học Quần Thể lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tần số các kiểu gen.

B.

Tần số tương đối các alen.

C.

Tỉ lệ giữa các kiểu gen.

D.

Tần số các kiểu gen, tần số tương đối các alen và tỉ lệ giữa các kiểu gen.

A.

p(A) = 0,50; q(a) = 0,50.

B.

p(A) = 0,64; q(a) = 0,36.

C.

p(A) = 0,88; q(a) = 0,12.

D.

p(A) = 0,65; q(a) = 0,35.

A.

Tần số tương đối các alen của quần thể.

B.

Cấu trúc di truyền của thế hệ xuất phát.

C.

Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

D.

Tần số tương đối các alen của quần thể và trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

A.

đặc trưng và không ổn định.

B.

không đặc trưng nhưng ổn định.

C.

không đặc trưng, không ổn định.

D.

tự điều chỉnh.

A.

Sự giao phối xảy ra ngẫu nhiên.

B.

Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

C.

Sự xuất hiện các đột biến.

D.

Sự xuất hiện các thường biến.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...