Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh môn sinh học lớp 11.

Nội dung đề thi:

A.

chậm và tốn nhiều năng lượng.

B.

nhanh và tốn nhiều năng lượng.

C.

chậm và tốn ít năng lượng.

D.

nhanh và tốn ít năng lượng.

A.

Phản xạ có điều kiệN

B.

Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

C.

Phản xạ không điều kiện

D.

Phản ứng lại kích thích bằng cách co rút cơ thể

A.

Là phản xạ bẩm sinh.

B.

Là phản xạ không điều kiện.

C.

Là phản xạ có tính di truyền.

D.

Là phản xạ có điều kiện.

A.

sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài màng mang điện dương

B.

sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài màng mang điện dương

C.

sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện dương, còn ngoài màng mang điện âm

D.

sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong màng mang điện dương, còn ngoài màng mang điện âm

A.

Có sự biểu hiện của các gen khác nhau.

B.

Có các nhiễm sắc thể khác nhau.

C.

Sử dụng các mã di truyền khác nhau.

D.

Chứa các gen khác nhau.

A.

Thụ quan đau ở da img1 Đường cảm giác img2 Tủy sống img3 Đường vận động img4 Cơ co.

B.

Thụ quan đau ở da img1Đường vận động img2 Tủy sống img3 Đường cảm giác img4 Cơ co.

C.

Thụ quan đau ở daimg1 Tủy sống img2 Đường cảm giác img3 Đường vận động img4 Cơ co.

D.

Thụ quan đau ở da img1 Đường cảm giác img2 Đường vận động img3 Tủy sống img4 Cơ co.

A.

Là các thụ thể (áp lực, hóa học…)        

B.

Tiếp nhận kích thích từ môi trường

C.

Hình thành xung thần kinh truyền đến bộ phận thực hiện

D.

 Là các cơ quan thụ cảm

A.

Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin so với sợi thần kinh không có bao mielin tùy thuộc vào vị trí tế bào thần kinh trong hệ thần kinh

B.

Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin chậm hơn sợi thần kinh không có bao mielin

C.

Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin nhanh hơn sợi thần kinh không có bao mielin

D.

Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin bằng sợi thần kinh không có bao mielin

A.

Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

B.

Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

C.

Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

D.

Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ