Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Hướng động

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Hướng động vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng Hướng động môn sinh học lớp 11.

Nội dung đề thi:

A.

         hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng tới đất).

B.

         hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nguồn ánh sáng ) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng về trọng lực ).

C.

         Hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích).

D.

         hướng động dương ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích).

A.

Hình thức phản ứng của lá cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định

B.

Hình thức phản ứng của cây truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng

C.

Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng

D.

Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định

A.

Hình thức phản ứng của lá cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định

B.

Hình thức phản ứng của cây truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng

C.

Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng

D.

Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định

A.

hướng đất, hướng nước, hướng sáng

B.

hướng đất, hướng sáng, hướng hóa

C.

hướng đất, hướng nước, hướng hóa

D.

hướng sáng, hướng nước, hướng hóa

A.

         Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

B.

         Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng .

C.

         Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.

D.

         Hình thức phản ứng của lá cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

A.

xảy ra nhanh, khó nhận thấy.

B.

xảy ra chậm, khó nhận thấy.

C.

xảy ra nhanh, dễ nhận thấy.

D.

xảy ra chậm, dễ nhận thấy.

A.

Hướng trọng lực của rễ là do sự phân bố auxin không đều ở hai mặt rễ

B.

Ngọn cây quay về hướng ánh sáng là do sự phân bố auxin không đều ở 2 mặt của ngọn

C.

Ở ngọn cây phía được chiếu sáng có lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng kéo dài hơn phía tối.  

D.

Ở rễ cây phía được chiếu sáng có lượng auxin thích hợp hơn, kích thích sự sinh trưởng kéo dài của tế         bào nhanh hơn

A.

         phản ứng của thực vật đối với kích thích.

B.

         hình thức phản ứng của thân cây đối với các tác nhân từ mọi hướng.

C.

         sự vận động của cơ quan thực vật do sự thay đổi các yếu tổ vật lí, hóa học bên trong tế bào.

D.

         hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

A.

Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.

B.

Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

C.

Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày.

D.

Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy.

A.

Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với sức hút của trọng lực gọi là hướng trọng lực âm.

B.

Hướng trọng lực giúp cây cố định ngày càng vững chắc vào đất, rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.

C.

Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương.

D.

Phản ứng của cây đối với hướng trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất.

A.

có nhiều tác nhân kích thích.

B.

không liên quan đến sự phân chia tế bào.

C.

tác nhân kích thích không định hướng.        

D.

có sự vận động vô hướng.

A.

Hướng nước

B.

Hướng tiếp xúc        

C.

Hướng đất.        

D.

Hướng sáng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ