Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Truyền tin qua xináp

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Truyền tin qua xináp vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng Truyền tin qua xináp môn sinh học lớp 11.

Nội dung đề thi:

A.

Sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.

B.

Đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.

C.

Giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.

D.

Tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.

A.

Phản xạ có điều kiệN

B.

Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

C.

Phản xạ không điều kiện

D.

Phản ứng lại kích thích bằng cách co rút cơ thể

A.

khe xináp.

B.

chùy xináp.

C.

các ion Ca2+.

D.

màng sau xináp.

A.

Xung thần kinh làn truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap.

B.

Enzyme có ở màng sau xinap thủy phân axetylcolin thành axetat và colin.

C.

Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm thay đổi tính thấm của màng trước xinap và làm xuất hiện lan truyền đi tiếp.

D.

Axetat và colin quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetylcolin chứa trong các túi.

A.

Vì các thụ thể ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận các chất trung gian hoá học theo một chiều.

B.

Vì khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều.

C.

Vì chất trung gian hoá học bị phân giải sau khi đến màng sau.

D.

Vì sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học chỉ theo một chiều.

A.

Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước.

B.

Các chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.

C.

Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca+ đi vào trong chuỳ xinap

D.

Các chất trung gian hoá học trong các bóng Ca+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau

A.

Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B.

Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau

C.

Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D.

Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng trước làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

A.

Khe xinap → Màng trước xinap → Chùy xinap → Màng sau xinap.

B.

Màng sau xinap → Khe xinap → Chùy xinap → Màng trước xinap.

C.

Màng trước xinap → Chùy xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

D.

Chùy xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ