Chương 5: Ước lượng tham số thống kê_Dạng 1: Ước lượng giá trị trung bình 1 phía

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ