Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 3

Phần Giải tích lớp 12:

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Lũy thừa
Bài 2: Hàm số lũy thừa
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Hàm số mũ Hàm số lôgarit
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Ôn tập chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 2 Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Phần Giải tích môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

B.

C.

D.

A.

 x = 3 ; y = 9 hay 

B.

C.

x = 9; y = 3

D.

Hệ phương trình vô nghiệm.

A.

B.

C.

D.

A.

Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

B.

Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ hai.

C.

Song song với trục hoành.

D.

Đi qua gốc toạ độ.

A.

(-∞ ; 0) ∪ (1 ; +∞)

B.

(-∞ ; -1) ∪ (0 ; +∞)

C.

(-∞ ; 0] ∪ [1 ; +∞)

D.

(0 ; 1)

A.

sinx.(esinx-1)

B.

esinx

C.

esinxcosx

D.

Một kết quả khác.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ