Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ


Nội dung bài giảng

● Dựa vào bản đồ các nước Đông Nam Á và bản đồ tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển? (Địa lí 12 trang 13)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Dựa vào bản đồ các nước Đông Nam Á và bản đồ tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển? (Địa lí 12 trang 13)

● Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào? (Địa lí 12 trang 13)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào? (Địa lí 12 trang 13)

● Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia? (Địa lí 12 trang 14)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia? (Địa lí 12 trang 14)

● Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ? (Địa lí 12 trang 16)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ? (Địa lí 12 trang 16)

● Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á (Địa lí 12 trang 17)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á (Địa lí 12 trang 17)

● Nếu ý nghĩa của Vị trí địa lí Việt Nam ? (Địa lí 12 trang 17)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Nếu ý nghĩa của Vị trí địa lí Việt Nam ? (Địa lí 12 trang 17)