Hướng dẫn giải bài tập bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ


Nội dung bài giảng

● Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước Đại Cổ sinh là các đại nào? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm? (Địa lý 12 trang 20)

  Hướng dẫn giải bài tập Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ. Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước Đại Cổ sinh là các đại nào? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm? (Địa lý 12 trang 20)

● Lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào? (Địa lý 12 trang 23)

  Hướng dẫn giải bài tập Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ. Lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào? (Địa lý 12 trang 23)

● Vì sao nói Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam? (Địa lý 12 trang 23)

  Hướng dẫn giải bài tập Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ. Vì sao nói Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam? (Địa lý 12 trang 23)

● Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? (Địa lý 12 trang 23)

  Hướng dẫn giải bài tập Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ. Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? (Địa lý 12 trang 23)