Lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào? (Địa lý 12 trang 23)


Nội dung bài giảng

Câu 2: Lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

Hướng dẫn trả lời:

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có thể chia làm ba giai đoạn chính :

- Giai đoạn tiền Cambri

- Giai đoạn cổ kiến tạo

- Giai đoạn tân kiến tạo

Mỗi giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của lãnh thổ nước ta.