10. Muối sunfua và nhận biết gốc sunfua (S2- )


Nội dung bài giảng

 10. Muối sunfua và nhận biết gốc sunfua (S2- )

Hầu như các muối sunfua đều không tan, chỉ có muối của kim loại kiềm và kiềm thổ tan (Na2S, K2S, CaS, BaS).

Một số muối không tan và có màu đặc trưng CuS (đen), PbS (đen), CdS (vàng), SnS (đỏ gạch), MnS (hồng).

Để nhận biết S2- dùng dung dịch Pb(NO3)2

H2S + Pb(NO3)2 Trac nghiem online - cungthi.vn PbS + 2HNO3 

Na2S + Pb(NO3)2 Trac nghiem online - cungthi.vn PbS + 2NaNO3