12. Điều chế O2


Nội dung bài giảng

12. Điều chế O2 

● Trong PTN :

2KClO3 Trac nghiem online - cungthi.vn 2KCl + 3O2

2KMnOTrac nghiem online - cungthi.vn K2MnO4 + MnO2 + O2 

2H2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2H2O + O2 

● Trong CN :

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng hoặc điện phân nước.