5. Lưu huỳnh


Nội dung bài giảng

5. Lưu huỳnh

Nguyên tử S có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p4, có hai electron độc thân. Nguyên tử S có phân lớp 3d trống, khi bị kích thích có thể 1 electron (trong cặp ghép đôi) từ phân lớp 3p “nhảy” sang 3d khi đó Scó 4 electron độc thân, hoặc thêm 1 electron nữa từ phân lớp 3s “nhảy” sang 3d, lúc này S* có 6 electron độc thân. Do vậy khi tham gia phản ứng với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, nguyên tử lưu huỳnh có thể tạo nên những hợp chất cộng hóa trị, trong đó nó có số oxi hóa là +4 hoặc +6. Lưu huỳnh là chất oxi hóa nhưng yếu hơn O2, ngoài ra S còn đóng vai trò là chất khử khi tác dụng với oxi, flo và các chất có tính oxi hóa mạnh như HNO3, H2SO4 đặc, KMnO4, KClO3...

a. Tác dụng với kim loại và H2 tạo hợp chất sunfua (S2-)

Fe + S Trac nghiem online - cungthi.vn FeS-2 sắt (II) sunfua

Zn + S Trac nghiem online - cungthi.vn ZnS-2 kẽm sunfua

Hg + S Trac nghiem online - cungthi.vn HgS-2 thủy ngân sunfua, phản ứng xảy ra ở tthường

H2 + S Trac nghiem online - cungthi.vn H2S-2 hiđrosunfua có mùi trứng thối

b. Tác dụng với phi kim

S + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn 

S + 3F2 Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

 c. Tác dụng với các hợp chất có tính oxi hóa mạnh

S là chất khử khi tác dụng với hợp chất oxi hóa tạo hợp chất chứa lưu huỳnh trong đó S có số oxi hóa là +4 hoặc +6

S + 2H2SO4 đặc Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn + 2H2O

S + 6HNOđặc Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn + 6NO2 + 2H2O

S + 2HNOloãng Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn + 2NO

S + 2KMnOTrac nghiem online - cungthi.vn K2MnO4 + MnO2 + Trac nghiem online - cungthi.vn