6. Hiđrosunfua (H2S)


Nội dung bài giảng

 6. Hiđrosunfua (H2S)

a. Tính khử

H2S là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (–2).

H2S tác dụng hầu hết các chất oxi hóa tạo ra sản phẩm chứa lưu huỳnh, trong đó lưu huỳnh có số oxi hóa là 0, +4, +6.

2H2S + 3OTrac nghiem online - cungthi.vn 2H2O + 2SO(dư oxi, đốt cháy)

2H2S + OTrac nghiem online - cungthi.vn 2H2O + 2S Trac nghiem online - cungthi.vn (Dung dịch H2S để trong không khí hoặc làm lạnh ngọn lửa H2S đang cháy)

H2S + 4Cl2 + 4H2Trac nghiem online - cungthi.vn 8HCl + H2SO4 (sục khí H2S vào dung dịch nước clo)

         (Br2)

H2S + Cl2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2HCl + S Trac nghiem online - cungthi.vn (khí H2S gặp khí clo)

         (Br2)

b. Dung dịch H2S có tính axit yếu

Khi tác dụng dung dịch kiềm có thể tạo muối axit hoặc muối trung hoà

H2S + NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaHS + H2O nếu Trac nghiem online - cungthi.vn 

H2S + 2NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn Na2S + 2H2O nếu Trac nghiem online - cungthi.vn 

Nếu Trac nghiem online - cungthi.vn thì phản ứng tạo ra đồng thời cả hai muối NaHS và Na2S