9. Axit sunfuric H2SO4


Nội dung bài giảng

 9. Axit sunfuric H2SO4 

Axit H2SOloãng là một axit mạnh, axit H2SOđặc là chất hút nước mạnh và oxi hóa mạnh.

a. Axit H2SO4 loãng là axit mạnh :

Làm đỏ quì tím, tác dụng kim loại (trước H) giải phóng H2, tác dụng bazơ, oxit bazơ và nhiều muối.

H2SO+ Fe Trac nghiem online - cungthi.vn FeSO+ H2 

H2SO+ NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaHSO+ H2O

H2SO+ 2NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn Na2SO+ 2H2O

H2SO+ CuO Trac nghiem online - cungthi.vn CuSO4 + H2O

H2SO+ BaClTrac nghiem online - cungthi.vn BaSO4 + 2HCl

H2SO+ Na2SOTrac nghiem online - cungthi.vn Na2SO+ H2O + SO2

 H2SO+ CaCOTrac nghiem online - cungthi.vn CaSO+ H2O + CO2 

b. Axit H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh và oxi hóa mạnh

● Tác dụng với kim loại :

Axit H2SO4 đặc oxi hoá hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt) tạo muối hoá trị cao và thường giải phóng SO(có thể H2S, S nếu kim loại có tính khử mạnh).

2Fe + 6H2SO4 Trac nghiem online - cungthi.vn Fe2(SO4)+ 3SO2 Trac nghiem online - cungthi.vn 

+ 6H2O Cu + 2H2SOTrac nghiem online - cungthi.vn CuSO+ SO2 Trac nghiem online - cungthi.vn + 2H2O

3Zn + 4H2SOTrac nghiem online - cungthi.vn 3ZnSO+ S Trac nghiem online - cungthi.vn + 4H2O

4Mg + 5H2SOTrac nghiem online - cungthi.vn 4MgSO+ H2Trac nghiem online - cungthi.vn + 4H2O

Lưu ý : Al, Fe, Cr không tác dụng với dung dịch H2SOđặc nguội, vì kim loại bị thụ động hóa.

● Tác dụng với phi kim : Tác dụng với các phi kim dạng rắn (to) tạo hợp chất của phi kim ứng với số oxi hóa cao nhất.

2H2SO4 đặc + C Trac nghiem online - cungthi.vn CO+ 2SO2 + 2H2O

2H2SO4 đặc + S Trac nghiem online - cungthi.vn 3SO2 + 2H2O

5H2SO4 đặc + 2P Trac nghiem online - cungthi.vn 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

● Tác dụng với các hợp chất có tính khử

2FeO + 4H2SO4 đặc Trac nghiem online - cungthi.vn Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2HBr + H2SO4 đặc Trac nghiem online - cungthi.vn Br2 + SO2 + 2H2O

● Hút nước một số hợp chất hữu cơ

C12H22O11 + H2SO4 đặc Trac nghiem online - cungthi.vn 12C + H2SO4.11H2O

Sau đó: 2H2SO4 đặc + C Trac nghiem online - cungthi.vn CO+ 2SO2 + 2H2O