I. Số oxi hóa và cách xác định số oxi hóa


Nội dung bài giảng

I. Số oxi hóa và cách xác định số oxi hóa

a. Khái niệm về số oxi hóa :

      Số oxi hóa của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đều là liên kết ion.

b. Quy tắc xác định số oxi hóa

  • Quy tắc 1 : Số oxi hóa của các nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

      Ví dụ : Số oxi hóa của các nguyên tố Na, Fe, H, O, Cl trong đơn chất tương ứng Na, Fe, H2, O2, Cl2  đều bằng 0.

  • Quy tắc 2 : Trong hầu hết các hợp chất :

      Số oxi hóa của H là +1 (trừ các hợp chất của H với kim loại như NaH, CaH2, thì H có số oxi hóa  1).

      Số oxi hóa của O là 2 (trừ một số trường hợp như H2O2, F2O, oxi có số oxi hóa lần lượt là : 1, +2).

  • Quy tắc 3 : Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0. Theo quy tắc này, ta có thể tìm được số oxi hóa của một nguyên tố nào đó trong phân tử nếu biết số oxi hóa của các nguyên tố còn lại.

      Ví dụ : Tìm số oxi hóa của S trong phân tử H2SO4 ?

Gọi số oxi hóa của S trong H­2SO4 là x, ta có :

                  2.(+1) + 1.x + 4.(2) = 0   x = +6

      Vậy số oxi hóa của S là +6.

  • Quy tắc 4 : Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử trong ion đó bằng điện tích của nó.

Ví dụ 1 : Số oxi hóa của Na, Zn, S và Cl trong các ion Na+, Zn2+, S2-, Cl- lần lượt là : +1, +2, 2, 1.

         Tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố trong các ion SO42-, MnO4-, NH4+ lần lượt là :  2, 1, +1.

Ví dụ 2 : Tìm số oxi hóa của Mn trong ion MnO4- ?

      Gọi số oxi hóa của Mn là x, ta có :

                  1.x + 4.(2) = 1  Þ x = +7

      Vậy số oxi hóa của Mn là +7.

  • Chú ý : Để biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, dấu sau.

Nếu điện tích là 1+ (hoặc 1) có thể viết đơn giản là + (hoặc -) thì đối với số oxi hóa phải viết đầy đủ cả dấu và chữ (+1 hoặc 1).

      Trong hợp chất, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm luôn có số oxi hóa lần lượt là : +1, +2, +3.