IV. Chiều xảy ra phản ứng oxi hóa khử


Nội dung bài giảng

IV. Chiều xảy ra phản ứng oxi hóa khử

       Khi một chất khử gặp một chất oxi hóa liệu có xảy ra phản ứng hóa học trong mọi trường hợp không? Thực tế không phải như vậy. Phản ứng oxi hóa khử xảy ra theo chiều :

Chất oxi hóa mạnh phản ứng với chất khử mạnh tạo ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.