Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 17: Vật liệu polime


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao):

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ các polime trùng ngưng là :

A. Cao su; nilon-6,6; tơ nitron

B. tơ axetat; nilon-6,6

C. nilon -6,6; tơ lapsan ; thủy tinh plexiglas

D. nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao):

a. Nêu những điểm giống và khác nhau về tính chất giữa các vật liệu polime : Chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b. Phân biệt chất dỏe và vật liệu compozit

Lời giải:

a) Giống nhau: Đều có thành phần polime

Khác nhau: Về tính chất:

+ Chất dẻo: có tính dẻo

+ Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai

+ cao su; Có tính đàn hồi

+ Keo dán: có khả năng kết dính

b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo

Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Bài 3 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao):

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra : vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitril (vinyl xianua : CH2=CH-CN) và metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

b) Hãy nêu một thí dụ ( có viết phương trình phản ứng) để chứng tỏ rằng có thể đi từ etilen điều chế các monome trên với giá thành tháp hơn. Giải thích?

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monome ở trên và gọi tên polime tạo thànha) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra : vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitril (vinyl xianua : CH2=CH-CN) và metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

b) Hãy nêu một thí dụ ( có viết phương trình phản ứng) để chứng tỏ rằng có thể đi từ etilen điều chế các monome trên với giá thành tháp hơn. Giải thích?

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monome ở trên và gọi tên polime tạo thành

Lời giải:

a) Từ metan điều chế

vinyl clorua

Giải bài tập sgk-Lời giải:

vinyl axetat

Giải bài tập sgk-null

acrilonitril (vinyl xianua : CH2=CH-CN)

Giải bài tập sgk-null

metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

Giải bài tập sgk-null

c) Trùng hợp các monome

Giải bài tập sgk-null

Bài 4 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao):

Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) để chế tạo tơ nilon 6,6 là 30000, của cao su tự nhiên là 105000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) trung bình trong phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải:

Tơ nilon -6,6

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Có M = 30000 = 226n → n ≈ 133

Cao su tự nhiên

Giải bài tập sgk-null

có M = 105000 = 68n → n =1544

Bài 5 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua –S-S- , giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su

Lời giải:

Giả sử n là số mắt xích isopren có một cầu nối –S-S-:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

+ 2S → C5nH8n-2S2

%S = (2.32.100):(68n + 62)=2 → n = 46

Vậy khoảng 46 mắt xích isopren có một cầu nối –S-S-