Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 33: Nhôm


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat là bao nhiêu?

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 2 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Một pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa - khử Al3+/Al và Cu2+/Cu. Phản ứng hóa học xảy ra khi pin hoạt động là:

A.     2Al + 3Cu → 2Al3+ + 2Cu2+

B.     2Al3+ + 2Cu → 2Al + 3Cu2+

C.     2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu

D.     2Al3+ + 3Cu2+ → 2Al3+ 3Cu2+

Lời giải:

Đáp án C

Bài 3 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Tùy thuộc nồng độ của dung dịch HNO3 kim loại nhôm có thể khử HNO3 thành NO2, NO, N2 hoặc NH4NO3. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng trên.

Lời giải:

Các phương trình hóa học

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Bài 4 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Có 4 kim loại là : Ca, Na, Fe và Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

Lời giải:

* Hòa tan 4 kim loại vào nước thì Na, Ca tác dụng với nước:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Sục từ từ khí CO2 vào hai dung dịch thu được, dung dịch nào có kết tủa là Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

* Hai kim loại không tan trong nước đem hòa tan trong dung dịch kiềm, nhận ra nhôm do bị tan ra còn sắt thì không

2NaOH + 2Al + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Bài 5 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 bằng bột nhôm. Hãy cho biết:

a.     Khối lượng bột nhôm cần dùng?

b.     Khối lượng của những chất sau phản ứng.

Lời giải:

nFe2O3 = 16 : 160 = 0,1 mol

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

a. nAl = 2.nFe2O3 = 0,2 mol => mAl = 0,1.27 = 5,4 gam

b. Sau phản ứng : mAl2O3 = 0,1.102 = 10,2 gam; mFe = 0,2.56 = 11,2 gam

Bài 6 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. Hãy tính khối lượng Al2O3 và than chì (C) cần dùng để sản xuất được 5,4 tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ lượng khí oxi sinh ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit

Lời giải:

mAl = 5,4 tấn = 5,4.106 gam => nAl = 0,2.106 mol

2Al2O3 → 4Al + 3O2

C + O2 → CO2

Khối lượng Al2O3 cần dùng mAl2O3 = 0,1.106.102 = 10,2.106 (g) = 10,2 (tấn)

Khối lượng than chì cần dùng mC = 0,15.106.12 = 1,8.106 (g) = 1,8 tấn