Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 39: Một số hợp chất của crom


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao):

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Lời giải:

Cr(II) có tính khử mạnh:

2CrCl2+ Cl2 → 2CrCl3

Cr(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2

2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2 Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh.

2CrO3+ 2NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

Bài 2 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao):

Có các sơ đồ phản ứng sau:

a.     K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O +

b.     K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

c.     K2Cr2O7 + FeSO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O+ Fe2(SO4)3

1) Lập các phương trình phản ứng hóa học cho những phản ứng trên.

2) Cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 3 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao):

Người ta có thể điều chế Cr(III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao: (NH4)2Cr2O7 →N2 + Cr2O3 + 4H2O Hãy cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào và lập phương trình hóa học

Lời giải:

(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O

2N-3 – 3e → 2No + 3e.2

N-3 là chất khử

2Cr+6 + 3e.2 → 2Cr+3

Cr-6 là chất oxi hóa

Bài 4 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao):

Viết phương trình oxi hóa - khử (dạng phân tử và ion rút gọn) giữa kali đicròmat và natri sunfua khi có mặt axit sunfuric. Biết rằng trong phản ứng này có sự biến đổi số oxi hóa như sau:

Lời giải:

K2Cr2O7 + 3Na2S + 7H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3S + 7H2O

Phương trình ion :

Cr2O2-7 + 3S2- + 14H+ → 2Cr3+ + 3S + 7H2O

Bài 5 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao):

Muối Cr(III) tác dụng với chất oxi hóa mạnh trong môi trường kiềm tạo thành muối Cr(VI)

a.     Hãy lập phương trình hóa học của phán ứng sau:

CrCl3 + Cl2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O

Và cho biết vai trò các chắt CrCl3 và Cl2 trong phản ứng. Giải thích?

b.     Muối Cr(III) tác dụng với chất khử tạo thành muối Cr(II). Hãy lập phương trình của phản ứng sau:

CrCl3 + Zn → CrCl2 + ZnCl2

và cho biết vai trò các chất CrCl3 và Zn.

c.     Hãy cho kết luận về tính chất hóa học của muối Cr(III).

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Muối Cr(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Sản phẩm oxi hóa Cr(III) là Cr(VI)

Sản phẩm khử Cr(III) là Cr(II)