Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 50: Nhận biết một số chất khí


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 239 sgk Hóa 12 nâng cao):

Khí CO2 có lần tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây tốt nhất?

A. Dung dịch NaOH dư.

B. Dung dịch NaHCO3 bão hòa dư.

C. Dung dịch Na2CO3 dư.

D. Dung dịch AgNO3 dư.

Lời giải:

Đáp án B

Phươmg án A không chọn vì NaOH giữ lại cả CO2 và HCl.

Phương án C không chọn vì Na2CO3 có thể phản ứng với CO2

CO2+ Na2CO3 → 2NaHCO3

Phương án D không chọn vì AgNO3 là chất rất đắt tiền, không kinh tế.

Bài 2 (trang 239 sgk Hóa 12 nâng cao):

Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt hai khí CO2 và SO2 được không? Tại sao?

Lời giải:

Không thể dùng Ca(OH)2 để phân biệt CO2 và SO2 do chúng đều là oxit axit. đều tạo kết tủa màu tráng với Ca(OH)2

KCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

KSO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

Bài 3 (trang 239 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho hỗn hợp 2 khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó. Viết các phưcmg trình hóa học.

Lời giải:

Chia hỗn hợp khí không màu làm 2 phần. Phần 1 dẫn qua dung dịch brom du thấy brom bị nhạt màu và có khí bay ra. Phần 2 dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thấy khí bị hấp thụ hoàn toàn tạo kết tủa màu trắng

=> Trong hỗn hợp khí có một khí không làm mất màu dung dịch brom nhưng làm đục nước vôi trong, có một khí vừa làm đục nước vôi trong vừa làm mất màu dưng dịch brom => Hai khí là CO2 và SO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Bài 4 (trang 239 sgk Hóa 12 nâng cao):

Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây:

a.     FeS và FeCO3.

b.     Na2SO4 và Na2SO3.

Lời giải:

a, FeS và FeCO3

Thuốc thử là dung dịch HCl và giấy trắng tẩm Pb(NO3)2 Nhỏ dung dịch HCl vào hai chất, đặt trên miệng hai ống nghiệm hai băng giấy trắng tẩm dung dịch Pb(NO3)2

-     Nếu là FeS băng giấy hóa đen:     FeS + 2HC1 → FeCl2 + H2S ↑

H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ đen + 2HNO3

-     Nếu là FeCO3 băng giấy không chuyển màu

FeCO3 + 2HCl→ FeCl2 + CO2 + H2O

b, Na2SO4 và Na2SO3:

Na2SO3 làm mất màu dung dịch brom còn Na2SO4 thì không.

Na2SO3 + Br2nâu đổ + H2O → Na2SO4 + 2HBr không màu