Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 51: Chuẩn độ axit - bazơ


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao):

Khái niệm sự chuẩn độ? Khái niệm điểm tương đương? Khái niệm điểm cuối? Cho thí dụ minh hoạ?

Lời giải:

Xem khái niệm trong sgk Hóa 12 nâng cao 12.

Bài 2 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25 M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có độ pH= 2,0?

A. 43,75 ml

B. 36,54 ml

C. 27,75 ml

D. 40,75 ml

Lời giải:

Đáp án B

Bài 3 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao):

ừ các số liệu sau hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên pH của dung dịch trong quá trình chuẩn độ dung dịch HCl 0,100 M bằng dung dịch NaOH 0,100 M. Trục hoành ghi thể tích dung dịch NaOH, trục tung ghi pH của dung dịch. Đường biểu diễn trên đồ thị đó gọi là đường định phân.

Giải bài tập sgk-Bài 3 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao):

Lời giải:

Đồ thị đường định phân

Giải bài tập sgk-Lời giải: