Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

  Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

  Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào?

  Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới?

  Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như thế nào?

  Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay không? Tại sao?

  Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12 Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng