Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

  Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

  Câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây...

  Câu 4 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Vậy theo em, thắc mắc của gia đình N là đúng hay sai? Vì sao?