Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

  Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp?

  Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

  Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc.

  Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định kết hôn, nhưng bố chị H không đồng ý, vì anh T và chị H không cùng đạo. Cho biết ý kiến của em về việc này.

  Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây...