Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12 Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

  Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

  Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

  Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển.

  Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân.

  Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

  Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân