Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

  Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ gì với sự tăng trưởng kinh tế đất nước?

  Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

  Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội?

  Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

  Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con?

  Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam?

  Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?

  Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này?

  Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:

  Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

  Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12

    Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12 Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau: