Tổng các bài tập trắc nghiệm về LSTG: Các nước Á, Phi, Mĩ La-Tinh từ năm 1945 đến nay


Nội dung bài giảng
Các bạn chọn các bài tập trắc nghiệm ở bên dưới (với ứng dụng di động chọn tab "Bài trắc nghiệm đi kèm") để làm bài.

Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập