Bài tập tự luận 1,2,3,4,5,6 trang 24 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9


Nội dung bài giảng

Bài 1. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài.

Lời giải:

Bộ NST của loài A có 2n = 16.

 

Bài 2. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24.

Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xác định số đợt nguyên phân từ tế bào trên.

Lời giải:

3 đợt phân bào.

 

Bài 3. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24.

Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

1. Kì giữa thì có bao nhiêu crômatit và tâm động ?

2. Kì sau thì có bao nhiêu NST ?

Lời giải:

1. có 384 crômatit ; 192 tâm động.

2. có 384 NST đơn.

 

Bài 4*. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11   giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra ở các kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối tương ứng với tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3.

Xác định số tế bào mới được tạo ra cùng với số NST theo trạng thái của chúng từ một hợp tử của loài phân bào tại các thời điểm :

-    32 giờ

-    43 giờ 15 phút

-     54 giờ 25 phút

-     65 giờ 40 phút

-     76 giờ 45 phút

Biết rằng chu kì nguyên phân được tính từ khi hợp tử mới được tạo thành mang NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Lời giải:

4 tế bào với 160 NST kép.

8 tế bào với 320 NST kép.

16 tế bào với 640 NST kép.

32 tế bào với 2560 NST đơn.

64 tế bào với 5120 NST đơn.

 

Bài 5*. Ở người có bộ NST 2n = 46.

Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

Xác định số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi.

Lời giải:

1472 NSTđơn.

 

Bài 6. 1. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu.?

2. Một tế bào sinh dục mang 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b, qua giảm phân có thể cho ra mấy loại giao tử ?

3. Một tế bào sinh dục mang 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b ; D ~ d, qua giảm phân có thể cho ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu ?

Lời giải:

1. Cho 2 loại giao tử A và a, mỗi loại chiếm tỉ lệ là \({1 \over 2})\

2. Cho 4 loại giao tử là : AB, Ab, aB, ab và mỗi loại chiếm tỉ lệ \({1 \over 4})\

3. Cho 8 loại giao tử là : ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Tỉ lệ mỗi loại giao tử là \({1 \over 8})\