Unit 9: The post office - Bưu điện


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11

    Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 9

  Grammar - Unit 9 tiếng Anh 11

    Grammar - Unit 9 tiếng Anh 11 Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:

  Reading - Unit 9 trang 100 tiếng Anh 11

    Reading - Unit 9 trang 100 tiếng Anh 11 Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

  Speaking - Unit 9 trang 103 tiếng Anh 11

    Speaking - Unit 9 trang 103 tiếng Anh 11 Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo bài đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi ở bài đối thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

  Listening - Unit 9 trang 105 tiếng Anh 11

    Listening - Unit 9 trang 105 tiếng Anh 11 Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

  Writing - Unit 9 trang 107 tiếng Anh 11

    Writing - Unit 9 trang 107 tiếng Anh 11 Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

  Language focus - Unit 9 trang 109 tiếng Anh 11

    Language focus - Unit 9 trang 109 tiếng Anh 11 Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

  Test yourself C - Unit 9 trang 111 tiếng Anh 11

    Test yourself C - Unit 9 trang 111 tiếng Anh 11 Listening to the conversation: (Lắng nghe cuộc trò chuyện.).