Bài 1. Dao động điều hòa


Nội dung bài giảng

● Tổng hợp lý thuyết bài 1 dao động điều hòa

  Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết Bài 1 dao động điều hòa. Dao động cơ là chuyển động lặp đi lặp lại của một vật quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thường là vị trí của vật khi đứng yên.

● Tổng hợp các công thức và các phương pháp giải trắc nghiệm bài 1 dao động điều hòa

  Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức và các phương pháp giải trắc nghiệm bài 1 dao động điều hòaDanh sách các bài trắc nghiệm luyện tập