Bài giảng và hướng dẫn giải bài tập bài 3. Thực hành vẽ bản đồ Việt Nam.


Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn địa lý lớp 12 bài 3. Thực hành vẽ bản đồ Việt Nam. Thông qua bài học học sinh sẽ biết được hình dạng bản đồ việt nam.

Danh sách bài giảng

    Cách vẽ bản đồ Việt Nam

      Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn địa lý lớp 12 bài 3 Cách vẽ bản đồ Việt Nam.