Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

When students work effectively in a ________ group, they can improve their achievement and satisfaction with their own study.         

A.

A: support

B.

B: supporting

C.

C: supportive

D.

D: supportable

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích:

A. support: (v) ủng hộ, giúp đỡ

B. supporting: dạng V_ing của support

C. supportive: (adj) đem lại giúp đỡ, khuyến khích cho người khác

D. supportable: (adj) có thể ủng hộ

A supportive group: nhóm mà các thành viên ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau

Dịch nghĩa: Khi sinh viên làm việc hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên sẵn sàng giúp đỡ nhau, họ có thể cải thiện thành quả và sự hài lòng với công việc bằng cách tự học.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.