13. Minh used to his homework late in the evening.

A.

do

B.

does

C.

doing

D.

did

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.