Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :

A. Chu kì 2, nhóm IV
B. Chu kì 3, nhóm IV
C.
D. Chu kì 3, nhóm VII
E. Chu kì 3, nhóm II
F.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.